INSTYTUT WSPÓŁCZESNEGO MIASTA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000301788
Numer REGON: 240873759
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/433166/22/850]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie2008-03-19 do dziś
3. NazwaINSTYTUT WSPÓŁCZESNEGO MIASTA2008-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2008-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica KILIŃSKIEGO nr domu 46 kod pocztowy 40-062 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2008-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.02.2008 R.2008-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA KATOWICE2008-03-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2008-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBEC2008-03-19 do dziś
2. ImionaJAN2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĄBCZEWSKI2008-03-19 do dziś
2. ImionaOSKAR2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-03-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIOR2008-03-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-03-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUCA2008-03-19 do dziś
2. ImionaANNA2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARNBIK2008-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2008-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWSKI2008-03-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWITEK2008-03-19 do dziś
2. ImionaGABRIELA2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚREDNIAWA2008-03-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-03-19 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-03-19 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-03-19 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2008-03-19 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-03-19 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-03-19 do dziś
772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2008-03-19 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-03-19 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-03-19 do dziś
1071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-03-19 do dziś
1185 42 B SZKOŁY WYŻSZE2008-03-19 do dziś
1258 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-03-19 do dziś
1385 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2008-03-19 do dziś
1485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-03-19 do dziś
1558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-03-19 do dziś
1659 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-03-19 do dziś
1758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-03-19 do dziś
1818 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2008-03-19 do dziś
1918 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2008-03-19 do dziś
2070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-03-19 do dziś
2173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.09.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
2data złożenia 03.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
3data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
4data złożenia 06.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
5data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
7data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
8data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
11data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
12data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1.ROZWÓJ TEORII I PRAKTYKI POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI BADANIE I STUDIA NAD EWOLUCJĄ PLANOWANIA MIAST W ODPOWIEDZI NA WSPÓŁCZESNE PROCESY ICH ROZWOJU 2.ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W CELU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH PODNIESIENIU JAKOŚCI ROZWIĄZAŃ PLANISTYCZNYCH I PROJEKTOWYCH 3.TWORZENIE I PROMOCJA MODELOWYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ DORADZTWO W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PRAKTYCZNYCH PROBLEMÓW PROJEKTOWYCH I PLANISTYCZNYCH 4.UPOWSZECHNIANIE SKUTECZNYCH METOD I NARZĘDZI PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIASTA POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU LOKALNEGO ORAZ INNYMI ISTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI I OSOBAMI 5.STYMULOWANIE POZYTYWNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ORAZ POPULARYZACJA I KREACJA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH, ORGANIZACYJNYCH I FORMALNYCH W PROCESIE JEJ ZMIAN 6.TWORZENIE INTERDYSCYPLINARNEJ PLATFORMY POSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ DLA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM I KSZTAŁTOWANIEM PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 7.DZIAŁANOŚĆ NA RZECZ KREOWANIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ O NAJWYŻSZYCH WALORACH ESTETYCZNYCH I UNIKALNYM WYRAZIE POPRZEZ PROMOCJĘ ORAZ POPULARYZACJĘ NAJWYŻSZYCH STANDARTÓW WZORNICTWA I WYKONAWSTWA 8.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ZWIĘKSZENIA ROLI KULTURY W MIEŚCIE W PROCESIE EDUKACJI, SOCJALIZACJI I ADAPTACJI SPOŁECZNEJ, PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI KULTURALNEJ SPOŁECZEŃSTWA 9.DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE INICJOWANIA, WSPIERANIA I POMOCY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH EDUKACYJNO-KULTURALNYCH, A TAKŻE WSPIERANIA I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 10.ROZWÓJ KULTURY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ZWIĘKSZENIE WPŁYWU SPOŁECZEŃSTWA NA KSZTAŁT PRZESTRZENI MIEJSKIEJ POPRZEZ WSPÓŁUDZIAŁ W PROCESIE JEJ KREACJI2008-03-19 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów