APTEKA ŚW. DAMIANA DUDZIAK, STACHOWIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000301737
Numer REGON: 411432419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-01-03
Sygnatura akt[RDF/576058/24/525]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚW. DAMIANA DUDZIAK, STACHOWIAK SPÓŁKA JAWNA2008-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina KSIĄŻ WIELKOPOLSKI miejscowość KSIĄŻ WIELKOPOLSKI2008-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KSIĄŻ WIELKOPOLSKI ulica WIOSNY LUDÓW nr domu 22 A kod pocztowy 63-130 poczta KSIĄŻ WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2008-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.02.2008 R.2008-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-03-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW APTEKA ŚW. DAMIANA RENATA DUDZIAK, ALEKSANDRA STACHOWIAK SPÓŁKA CYWILNA Z DNIA 07.02.2008 R. O PRZEKSZTAŁCENIU FAKULTATYWNYM SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH. UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ RENATĘ DUDZIAK WPISANĄ W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO POD NUMEREM 1002 ORAZ PRZEZ ALEKSANDRĘ STACHOWIAK WPISANĄ W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA ŚREMU POD NUMEREM 69402008-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIAK2008-03-18 do dziś
2. ImionaRENATA2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2008-03-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2008-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIAK2008-03-18 do dziś
2. ImionaRENATA2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWIAK2008-03-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 18.03.2008 DO 31.12.20082018-11-29 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-29 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-11-29 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-11-29 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-29 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-21 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-04 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-09 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów