„A-MET-PRO A.BITTNER-SZWEDA, SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000301720
Numer REGON: 240877639
Numer NIP: 6252365767
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-02-21
Sygnatura akt[RDF/369438/22/746]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-MET-PRO A. BITTNER-SZWEDA, SPÓŁKA JAWNA”2008-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2008-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BĘDZIN ulica ODKRYWKOWA nr domu 61 kod pocztowy 42-504 poczta BĘDZIN kraj POLSKA 2008-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.022008 R. UMOWA SPÓŁKI2008-03-18 do dziś
213.11.2008 R., 11.12.2008 R. ZMIENIONO: PAR. 2 PKT 3, PAR. 3 PKT 1, PAR. 3 PKT 3, PAR. 3 PKT 4, PAR. 4 PKT 12009-01-16 do dziś
31.UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW Z DNIA 16 LISTOPADA 2009 W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA LICZBY WSPÓLNIKÓW I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI. 2.ZMIENIONO UMOWĘ W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ, A W TO MIEJSCE PRZYJĘTO UMOWĘ O BRZMIENIU JAK W ZAŁĄCZNIKU.2010-01-15 do dziś
4UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2010 R. -UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ, A W TO MIEJSCE PRZYJĘTO UMOWĘ O BRZMIENIU JAK W ZAŁĄCZNIKU2010-10-13 do dziś
51.UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05 LISTOAPDA 2010 R. W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA LICZBY WSPÓLNIKÓW I ZMIANY UMOWY 2.ZMIENIONO UMOWĘ W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ, A W TO MIEJSCE PRZYJĘTO UMOWĘ O BRZMIENIU JAK W ZAŁĄCZNIKU2010-12-14 do dziś
612.03.2021 R. - NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI2021-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBITTNER SZWEDA2008-03-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-03-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWEDA2010-10-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JERZY2010-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-10-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-10-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-10-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-10-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2010-10-13 do dziś
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2010-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWEDA2010-10-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JERZY2010-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBITTNER SZWEDA2008-03-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2008-03-18 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-01-16 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2021-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-07-12 do dziś
228 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2021-07-12 do dziś
328 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2021-07-12 do dziś
425 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2021-07-12 do dziś
528 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2021-07-12 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-07-12 do dziś
728 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów