FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BDM” RYBCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000301712
Numer REGON: 180061766
Numer NIP: 8171996358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-01-07
Sygnatura akt[RDF/464781/23/687]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BDM” RYBCZAK SPÓŁKA JAWNA2017-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2008-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELEC ulica LELEWELA nr domu 10 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2008-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.09.2005 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 15.02.2008 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2008-03-17 do dziś
231.03.2017 R. ZMIANA PAR.6 05.04.2017 R. ZMIANA PAR.3 07.04.2017 R. ZMIANA PAR.82017-07-28 do dziś
313.11.2020 R. DOPISANIE W PAR.5 UMOWY NOWEGO KODU PKD, ZMIANA PAR.8 I 22 UMOWY SPÓŁKI2021-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-03-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „BDM” CZYŻ, RYBCZAK SPÓŁKA CYWILNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.02.2008 W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI BYLI UPRZEDNIO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMERAMI 2250/2004 I 677/2001. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH Z UWAGI NA PRZEKROCZENIE PRZYCHODÓW POWODUJĄCYCH OBOWIĄZEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKE JAWNĄ.2008-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBCZAK2008-03-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ2008-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBCZAK2021-03-19 do dziś
2. ImionaNATALIA2021-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-03-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W ZAKRESIE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM MA KAŻDY Z WSPÓLNIKÓW BEZ OGRANICZEŃ.2017-07-28 do dziś
5. Ignoruj000 ZŁ PODPISUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE, ZA WYJĄTKIEM PODPISYWANIA ODBIORU TOWARÓW HANDLOWYCH.2008-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBCZAK2008-03-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ2008-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-17 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-03-17 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-17 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-17 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-17 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-17 do dziś
747 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-17 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-17 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2021-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-06 do dziś
2data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
3data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
4data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-10-28 do dziś
5data złożenia 13.07.2012 okres 20112012-09-13 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
7data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
8data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-18 do dziś
10data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
11data złożenia 28.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-29 do dziś
12data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13data złożenia 20.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
14data złożenia 15.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-15 do dziś
15data złożenia 07.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-10-06 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
401.01.2010 -31.12.2010 R.2011-10-28 do dziś
520112012-09-13 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-29 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-15 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów