SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ŚW.JACKA W KRAKOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000301600
Numer REGON: 351165841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-11-17
Sygnatura akt[RDF/458258/22/429]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 351165841 NIP 67510053082008-03-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. ŚW.JACKA W KRAKOWIE2008-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze S-705 A nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY2008-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2008-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica CEGLARSKA nr domu 8 kod pocztowy 30-362 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-03-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM.SW.JACKA@GMAIL.COM2021-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.06.19962008-03-17 do dziś
224.06.2010 R. - PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU W CAŁOŚCI2013-05-27 do dziś
309.06.2015R., ZMIENIONO § 32 UST.2, § 46 UST.1, § 48 UST.1; DODANO § 46 UST.1[1]2016-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: - W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM, - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WSZELKIE OŚWIADCZENIA SKŁADA PREZES ZARZĄDU.2017-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTANASZEK2021-03-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŁOŃ2021-03-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAWIAŃCZYK2021-03-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIERAJ2021-03-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW;2008-03-17 do dziś
241 BUDOWA INNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI LOKALI W TYCH DOMACH2008-03-17 do dziś
368 32 Z PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI -WŁASNYMI I PRZEJĘTYMI W ADMINISTROWANIE, PRZEJMOWANIE W ADMINISTRACJĘ BUDYNKÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2008-03-17 do dziś
468 20 Z WYNAJMOWANIE INNYM OSOBOM LOKALI MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI LUB W JEJ ADMINISTRACJI; WYNAJMOWANIE CZŁONKOM I INNYM OSOBOM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2008-03-17 do dziś
594 99 Z ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN ORAZ POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKIWANIA W SPÓŁDZIELCZYM DOMU LUB OSIEDLU2008-03-17 do dziś
668 PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH JEJ WŁASNOŚĆ NA ZASADACH WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU2008-03-17 do dziś
794 99 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW, ICH RODZIN I ŚRODOWISKA;2008-03-17 do dziś
868 PRZYDZIELANIE CZŁONKOM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2008-03-17 do dziś
970 22 WSPOMAGANIE SWOICH CZŁONKÓW BUDUJĄCYCH SAMODZIELNIE W FORMIE POMOCY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ PRZY PRZYGOTOWANIU, PROJEKTOWANIU, FINANSOWANIU I WYKONYWANIU INWESTYCJI BUDOWLANEJ2008-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-05-27 do dziś
2data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-05-27 do dziś
3data złożenia 04.04.2013 okres 01.01. 2010 R.-31.12.2010 R.2013-05-27 do dziś
4data złożenia 04.04.2013 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2013-05-27 do dziś
5data złożenia 10.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-14 do dziś
6data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-30 do dziś
7data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-30 do dziś
8data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
9data złożenia 03.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
10data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
11data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
12data złożenia 19.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-19 do dziś
13data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-27 do dziś
14data złożenia 17.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-05-27 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-05-27 do dziś
301.01. 2010 R.-31.12.2010 R.2013-05-27 do dziś
401.01.2011 R.-31.12. 2011 R.2013-05-27 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-19 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-27 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-05-27 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-05-27 do dziś
301.01.2010 R.-31.12.2010 R.2013-05-27 do dziś
401.01. 2011 R.-31.12.2011 R.2013-05-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-30 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-17 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-19 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-09 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów