AM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000301401
Numer REGON: 320487721
Numer NIP: 8551559552
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503406/23/148]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. PIGWOWA nr domu 2 nr lokalu 4 kod pocztowy 52-210 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŚWINOUJŚCIU2019-08-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWINOUJŚCIE gmina ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2019-08-08 do dziś
3. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2019-08-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 LUTEGO 2008 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 2134/20082008-03-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LIPCA 2009 R., REP. A NR 5854/2009, NOTARIUSZ GRZEGORZ OSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 2, § 3, -WYKREŚLONO § 20.2010-03-08 do dziś
320.09.2011 R. REP. A NR 5097/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA OSIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE PRZY UL. MICKIEWICZA 130/5 ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2011-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZERGO KUNICKA2018-08-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.198 (CZTERY TYSIĄCE STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.099.000 (DWA MILIONY DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2100000,00 ZŁ2010-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12000000,00 ZŁ2010-03-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU PRZY CZYM ZARZĄD MOŻE BEZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW ROZPORZĄDZAĆ PRAWEM LUB ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH).2008-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKI2011-11-04 do dziś
2. ImionaARTUR JANUSZ2011-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-03-13 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-03-13 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-03-13 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-03-13 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2008-03-13 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-03-13 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIAMI2008-03-13 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-03-13 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2011 okres 13.03.2008 R. -31.12.2008 R., 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-07-18 do dziś
2data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-20 do dziś
3data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-05-11 do dziś
4data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-11 do dziś
5data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-11 do dziś
6data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-11 do dziś
7data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-11 do dziś
8data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-11 do dziś
9data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
10data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
12data złożenia 12.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
13data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
14data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.03.2008 R. -31.12.2008 R., 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-07-18 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-20 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-05-11 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-12 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.03.2008 R. -31.12.2008 R., 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-07-18 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-20 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-05-11 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów