„BUJAKOWSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000301357
Numer REGON: 120649213
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225054/20/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120649213 NIP 67929677542011-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUJAKOWSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ2008-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2008-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WSPÓLNA nr domu 13 kod pocztowy 30-654 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 LUTEGO 2008 R., NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 790/2008, 29 LUTEGO 2008 R., NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 938/2008, ZMIANA § 62008-03-12 do dziś
227.02.2014 R., REP. A NR 1673/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA LUDŹMIERSKI, BOCHENEK-PEREK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. K. PUŁASKIEGO 14/24, 30-305 KRAKÓW - ZMIANA: § 6 I § 10.2014-04-07 do dziś
302.09.2015R., REP. A NR 6041/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §62015-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAKOWSKI2008-03-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ TADEUSZ2008-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAKOWSKI2008-03-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ TADEUSZ2008-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-04-07 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-04-07 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2014-04-07 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-04-07 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-04-07 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-04-07 do dziś
779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-04-07 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-04-07 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2009 okres 20.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-28 do dziś
2data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-07-08 do dziś
3data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
4data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
5data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
6data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
7data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
9data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
10data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-28 do dziś
201.01.2009-31.12.20092011-07-08 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-28 do dziś
201.01.2009-31.12.20092011-07-08 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów