„A.DEKERT I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000301095
Numer REGON: 080243884
Numer NIP: 9252055318
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2008-03-10
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2082/8/536]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.DEKERT I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2008-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina KOLSKO miejscowość KONOTOP2008-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KONOTOP ulica MARIANKI nr domu 1 kod pocztowy 67-416 poczta KONOTOP kraj POLSKA 2008-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.03.2008 R. -NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NUMER 1441/20082008-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEKERT2008-03-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEKERT2008-03-10 do dziś
2. ImionaILIANA TERESA2008-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-03-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej46000,00 ZŁOTYCH2008-03-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego46000,00 ZŁOTYCH2008-03-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego46000,00 ZŁOTYCH2008-03-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-03-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTASZAREK2008-03-10 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2008-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-03-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-03-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej46000,00 ZŁOTYCH2008-03-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego46000,00 ZŁOTYCH2008-03-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego46000,00 ZŁOTYCH2008-03-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-03-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2008-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEKERT2008-03-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2008-03-10 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2008-03-10 do dziś
310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2008-03-10 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-03-10 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-03-10 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-03-10 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-03-10 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-03-10 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów