EXIMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000301082
Numer REGON: 320473943
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306061/21/74]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ZIELONE WZGÓRZE nr domu 4 nr lokalu 4 kod pocztowy 70-781 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 LUTEGO 2008 R., NOTARIUSZ BEATA BAŁABAN PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE, REP. A NR 1797/20082008-03-11 do dziś
218 LUTY 2009 R., REPERTORIUM A NR 1024/2009, GRZEGORZ OSIŃSKI NOTARIUSZ W SZCZECINIE, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2009-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAKDALE S.L.2014-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2014-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-06-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.2008-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEIXIDO KÜRSCHNER2008-03-11 do dziś
2. ImionaMARTIN2008-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMINGUEZ ALVAREZ2008-03-11 do dziś
2. ImionaMARCOS2008-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-03-11 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-03-11 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-03-11 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-03-05 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-05 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-05 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-03-05 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-05 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2009 okres 20 LUTEGO 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-03 do dziś
2data złożenia 23.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-05 do dziś
3data złożenia 28.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-30 do dziś
4data złożenia 30.05.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-04 do dziś
5data złożenia 14.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-18 do dziś
6data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-12 do dziś
7data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
8data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
9data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
10data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
11data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
12data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
13data złożenia 11.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
14data złożenia 11.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
15data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120 LUTEGO 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-03 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-05 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-30 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-04 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-11 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120 LUTEGO 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-03 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-05 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-30 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-04 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-12 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów