„BP INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000300749
Numer REGON: 141328429
Numer NIP: 1231141310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/249587/20/556]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BP INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość BRZEŚCE2008-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEŚCE ulica WILANOWSKA nr domu 83A kod pocztowy 05-507 poczta SŁOMCZYN kraj POLSKA 2008-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 LUTEGO 2008 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ILONA ZIELIŃSKA, REPERTORIUM A NR 277/20082008-03-04 do dziś
224.06.2013R., REPERTORIUM A NR 1866/2013, NOTARIUSZ TOMASZ CZYŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ UL.WILANOWSKA 1 - ZMIANA PAR.5 PKT 1, PAR.72013-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETECKI2008-03-04 do dziś
2. ImionaBOGDAN2008-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2011-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABARCZYK2011-10-12 do dziś
2. ImionaEDYTA WERONIKA2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETECKI2008-03-04 do dziś
2. ImionaBOGDAN2008-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-03-04 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-03-04 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-03-04 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-09-30 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-09-30 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-30 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-09-30 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-09-30 do dziś
947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-30 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2008 okres 04.03.2009-31.12.20092009-08-20 do dziś
2data złożenia 01.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-20 do dziś
3data złożenia 19.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
4data złożenia 09.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
5data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
7data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
8data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
9data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
10data złożenia 09.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-09 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.03.2009-31.12.20092009-08-20 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-04-20 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.03.2009-31.12.20092009-08-20 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-04-20 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów