„BUSINESS SUPPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000300738
Numer REGON: 141349644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-09-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/53665/19/813]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141349644 NIP 12311462532010-10-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS SUPPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZAPŁOCIE nr domu 42T kod pocztowy 02-970 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.01.2008 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 65 M.21, REP. A -179/2008 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.02.2008 R., ASESOR NOTARIALNY MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 65 M. 21, REP. A 1081/2008, -ZMIANA PAR. 6 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2008-03-05 do dziś
228.02.2019 R., REP. A NR 1462/2019, ALEKSANDRA PERGOŁ-SZCZECH, ZASTĘPCA NOTARIALNY, NOTARIUSZA JOANNY ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNIEWEK2008-03-05 do dziś
2. ImionaKAROLINA TERESA2008-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00 ZŁ2008-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNIEWEK2008-03-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANTONI2008-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000,00 ZŁ2008-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNIEWEK2008-03-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANTONI2008-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2008-03-05 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-03-05 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-03-05 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-03-05 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-05 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-03-05 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-03-05 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-03-05 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-03-05 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.10.2010 okres 09.04.2008-31.12.20082010-10-18 do dziś
2data złożenia 04.10.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-10-18 do dziś
3data złożenia 28.06.2011 okres 2010 R.2011-07-08 do dziś
4data złożenia 29.06.2012 okres ROK 20112012-08-03 do dziś
5data złożenia 15.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
7data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
8data złożenia 24.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.04.2008-31.12.20082010-10-18 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-10-18 do dziś
32010 R.2011-07-08 do dziś
4ROK 20112012-08-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.04.2008-31.12.20082010-10-18 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-10-18 do dziś
32010 R.2011-07-08 do dziś
4ROK 20112012-08-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów