BOMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000300597
Numer REGON: 240789651
Numer NIP: 9372552769
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/338458/21/728]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240789651 NIP 93725527692008-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2008-02-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica BRONIEWSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 223 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2008-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2007; KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. RATUSZOWA 2/10, NOTARIUSZ MGR ANETA MAGDA-ZIELECKA, REPERTORIUM A NR 11.838/20072008-02-29 do dziś
211.09.2009 R., REPERTORIUM A NR 9420/2009 KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA I AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. RATUSZOWA 2/10 ZMIANA § 5.12009-09-25 do dziś
317.06.2013 R., REPERTORIUM A NR 5445/2013 NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10 - ZMIENIONO § 5 UST. 1, § 6, § 72013-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUREK RACZYŃSKI2008-02-29 do dziś
2. ImionaBOGDAN WIESŁAW2008-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2013-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSALIK2008-02-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ BOGDAN2008-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2013-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-02-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUREK RACZYŃSKI2008-02-29 do dziś
2. ImionaBOGDAN WIESŁAW2008-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-02-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSALIK2008-02-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ BOGDAN2008-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-02-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-09-25 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-09-25 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-09-25 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-25 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-11-13 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.09.2009 okres ZA ROK OBROTOWY 20082009-09-25 do dziś
2data złożenia 24.06.2010 okres ZA ROK 20092010-07-02 do dziś
3data złożenia 22.06.2011 okres 2010 R.2011-07-26 do dziś
4data złożenia 29.06.2012 okres 2011 ROK2012-10-05 do dziś
5data złożenia 14.10.2013 okres 2012 R2013-11-13 do dziś
6data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
7data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
8data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
9data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
10data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11data złożenia 22.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
12data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK OBROTOWY 20082009-09-25 do dziś
2ZA ROK 20092010-07-02 do dziś
32010 R.2011-07-26 do dziś
42011 ROK2012-10-05 do dziś
52012 R2013-11-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK OBROTOWY 20082009-09-25 do dziś
2ZA ROK 20092010-07-02 do dziś
32010 R.2011-07-26 do dziś
42011 ROK2012-10-05 do dziś
52012 R2013-11-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów