INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000300514
Numer REGON: 141310984
Numer NIP: 5252421471
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2010-02-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/3435/10/586]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2010-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-02-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŚWIĘTOJERSKA nr domu 5/7 kod pocztowy 00-236 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 19.02.2008 R. PRZED NOTARIUSZEM PANIĄ JOLANTĄ GARDOCKA W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 35 (REPERTORIUM A NR 1574/2008)2008-02-29 do dziś
222.07.2008, REPERTORIUM A NR 7020/2008 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, JOLANTA GARDOCKA SP. PARTNERSKA, ZMIANA § 62008-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOS2008-02-29 do dziś
2. ImionaMARTA JOANNA2008-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH2008-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2008-02-29 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ADAM2008-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH2008-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego700000,00 ZŁ2008-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-02-29 do dziś
259 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2008-02-29 do dziś
359 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-02-29 do dziś
418 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2008-02-29 do dziś
573 1 REKLAMA2008-02-29 do dziś
682 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-02-29 do dziś
782 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-29 do dziś
893 21 DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2008-02-29 do dziś
993 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-02-29 do dziś
1055 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-02-29 do dziś
1155 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2008-02-29 do dziś
1256 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-02-29 do dziś
1356 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-02-29 do dziś
1456 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-02-29 do dziś
1558 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2008-02-29 do dziś
1610 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2008-02-29 do dziś
1710 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2008-02-29 do dziś
1847 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-23 do dziś
1947 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-23 do dziś
2047 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-23 do dziś
2147 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-23 do dziś
2247 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-09-23 do dziś
2347 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-09-23 do dziś
2447 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.01.2010 UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, AKT NOTARIALNY Z 29.01.2010 R., REPERTORIUM A NR 188/2010, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PAWŁA KITA, UL. POLNA 24 M. 8, 00-630 WARSZAWA2010-02-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2010-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKŁOS2010-02-18 do dziś
2. ImionaMARTA JOANNA2010-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-18 do dziś
21. NazwiskoJAWORSKI2010-02-18 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ADAM2010-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności29.01.2010 REPERTORIUM A NR 188/2010, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PAWŁA KITA, UL. POLNA 24 M. 8, 00-630 WARSZAWA2010-02-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2010-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów