A & E PRODUCTION LTD. ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000300505
Numer REGON: 300923451
Numer NIP: 2090001150
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2018-01-25
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/36556/17/985]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2008-03-03 do dziś
3. NazwaA & E PRODUCTION LTD. ODDZIAŁ W POLSCE2008-03-03 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA & E PRODUCTION PRIVATE LIMITED2018-01-25 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoCOMPANIES HOUSE 06261119 THE REGISTRAR OF COMPANIES FOR ENGLAND AND WALES2018-01-25 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGWIELKA BRYTANIA2008-03-03 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-03 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość SKÓRZEWO2008-03-03 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość SKÓRZEWO ulica WAŻKI nr domu 4 nr lokalu 2 kod pocztowy 60-185 poczta SKÓRZEWO kraj POLSKA 2008-03-03 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WIELKA BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość LONDON ulica OLD BROMPTON ROAD nr domu 2 nr lokalu SUITE 276 kod pocztowy SW7 3DQ poczta LONDON 2018-01-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU NIEZALEŻNIE2008-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGAN2008-03-03 do dziś
2. ImionaANDREAS2008-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-03-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVINH DOAN2008-03-03 do dziś
2. ImionaTHI2008-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoBOGAN2008-03-03 do dziś
2. ImionaANDREAS2008-03-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-03-03 do dziś
274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-03-03 do dziś
374 40 REKLAMA2008-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów