„ARTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000300391
Numer REGON: 240854549
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2014-02-07
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/3884/14/206]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240854549 NIP 64433831502008-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2008-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica SUCHA nr domu 19 nr lokalu 4 kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2008-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118 LUTEGO 2008 R. NOTARIUSZ RENATA MARIA CIASTOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE AL.KOŁŁĄTAJA 40, REP. A NR 1495/2008.2008-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITAMBORSKI2008-03-17 do dziś
2. ImionaARTUR2008-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2008-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITAMBORSKI2008-09-02 do dziś
2. ImionaEMIL2008-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2008-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport131000,00 ZŁ2008-03-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W WYNIKU, KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU, KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ KONIECZNE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2008-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITAMBORSKI2008-03-17 do dziś
2. ImionaARTUR2008-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-03-17 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-03-17 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2008-03-17 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-03-17 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-03-17 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-03-17 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2008-03-17 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-03-17 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-03-17 do dziś
1043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-03-17 do dziś
1143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-03-17 do dziś
1242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-03-17 do dziś
1343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-03-17 do dziś
1443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-03-17 do dziś
1549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-03-17 do dziś
1649 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2008-03-17 do dziś
1780 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2008-03-17 do dziś
1842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2008-03-17 do dziś
1942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2008-03-17 do dziś
2042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-03-17 do dziś
2142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-03-17 do dziś
2242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2008-03-17 do dziś
2342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-03-17 do dziś
2443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2009 okres 17.03.2008- 31.12.20082009-06-16 do dziś
2data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
3data złożenia 29.05.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-06-06 do dziś
4data złożenia 16.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.03.2008- 31.12.20082009-06-16 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
31 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-06-06 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.03.2008- 31.12.20082009-06-16 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
31 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-06-06 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów