LA FERROMETAL POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000300323
Numer REGON: 020715746
Numer NIP: 8951911320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/2939/23/634]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020715746 NIP 89519113202008-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA FERROMETAL POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZEG miejscowość BRZEG2010-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEG ulica STAROBRZESKA nr domu 2 kod pocztowy 49-305 poczta BRZEG kraj POLSKA 2010-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 20.02.2008 R. NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PL.SOLNY 18/19, REP. A NR 6705/2008, AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI.2008-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLA FERROMETAL SRL2008-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.113 (CZTERY TYSIĄCE STO TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.113.000 (CZTERY MILIONY STO TRZYNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-02-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4113000,00 ZŁ2009-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-02-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2008-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-02-29 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-02-29 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI2008-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.04.2009 okres 29.02.2008-31.12.20082009-05-06 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
3data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
4data złożenia 26.09.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-03 do dziś
5data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-17 do dziś
6data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-17 do dziś
7data złożenia 09.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-17 do dziś
8data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-20 do dziś
9data złożenia 13.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.02.2008-31.12.20082009-05-06 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.02.2008-31.12.20082009-05-06 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-10-03 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-17 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-20 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów