„EMU” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000299907
Numer REGON: 630243255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/262796/20/168]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2008-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMU” SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI2019-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość PLEWISKA2008-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PLEWISKA ulica WOŁCZYŃSKA nr domu 55 kod pocztowy 62-064 poczta PLEWISKA kraj POLSKA 2008-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.02.2008 R., PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM KOLASĄ MAREK KOLASA NOTARIUSZ, PAWEŁ KOLASA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. LIBELTA 26, 61-707 POZNAŃ, REP. A NR 2437/2008, STATUT.2008-02-25 do dziś
228.09.2010 R., NOTARIUSZ BARTOSZ GROBELNY, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH, REP. A NR 6821/2010 ZMIENIONO PAR. 5 STATUTU SPÓŁKI2010-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-25 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2008-02-25 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2008-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ „EMU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PLEWISKACH W SPÓŁKĘ „EMU” SPÓŁKA AKCYJNA W PLEWISKACH W TRYBIE I NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 551 I DALSZE KSH. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „EMU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PLEWISKACH W SPÓŁKĘ „EMU” SPÓŁKA AKCYJNA W PLEWISKACH PODJĘTA ZOSTAŁA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O. „EMU” W PLEWISKACH W DNIU 08.02.2008 R. I ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MARKA KOLASĘ -MAREK KOLASA NOTARIUSZ, PAWEŁ KOLASA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. LIBELTA 26, 61-707 POZNAŃ, REP. A NR 2437/2008.2008-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EMU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-02-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000094100 2008-02-25 do dziś
5. Numer REGON6302432552008-02-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPULWICKI2019-10-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-11 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2019-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2008-02-25 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji50000002008-02-25 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2008-02-25 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ2008-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE IMIENNE SERII A2008-02-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002008-02-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane500.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW.2008-02-25 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE NA OKAZICIELA SERII B2008-02-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii45000002008-02-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-02-25 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2008-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2008-02-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JÓZEF2008-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDARMETKO2019-10-11 do dziś
2. ImionaMONIKA KLAUDYNA2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-11 do dziś
21. NazwiskoPULWICKA2019-10-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-11 do dziś
31. NazwiskoPULWICKA2019-10-11 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2008-02-25 do dziś
218 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2008-02-25 do dziś
318 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-02-25 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2008-02-25 do dziś
547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-02-25 do dziś
652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-02-25 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-26 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-10-26 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-10-26 do dziś
1017 29 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2017-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
2data złożenia 02.09.2008 okres 01.01.2008 R. -24.02.2008 R.2008-09-15 do dziś
3data złożenia 29.06.2009 okres 25.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
4data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
5data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
6data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
7data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
9data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
10data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
12data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
225.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
1101.01.2008-24.02.20082009-03-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
225.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
1101.01.2008-24.02.20082009-03-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
201.01.2008 R. -24.02.2008 R.2008-09-15 do dziś
325.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr SYGN. AKT XI GR 2/17 data 09.02.20172019-05-23 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2019-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów