SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000299877
Numer REGON: 931108952
Numer NIP: 9131407267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-02-24
Sygnatura akt[RDF/582129/24/458]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 9311089522008-02-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA”2008-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze S 1083 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS2008-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA ŚLĄSKA miejscowość CIECHÓW2008-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CIECHÓW ulica JAWOROWA nr domu 26 kod pocztowy 55-300 poczta ŚRODA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2008-02-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMJUTRZENKA@O2.PL2019-09-13 do dziś
4. Adres strony internetowejSMJUTRZENKA@O2.PL2019-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELI W DNIU 4.07.1997 R. ZAREJESTROWANY W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ REJ. S 1083 17.09.1997 R.2008-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW2018-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGOLIŃSKA2018-07-13 do dziś
2. ImionaEWELINA2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIBNER2019-09-13 do dziś
2. ImionaMAREK2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2018-07-13 do dziś
2. ImionaARTUR2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERET2018-07-13 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2018-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-07-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-30 do dziś
2data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-30 do dziś
3data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-30 do dziś
4data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-30 do dziś
5data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
6data złożenia 02.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-28 do dziś
7data złożenia 14.01.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-14 do dziś
8data złożenia 14.01.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-01-14 do dziś
9data złożenia 14.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-14 do dziś
10data złożenia 24.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-01-14 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-01-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-14 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów