„BOLKO DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000299843
Numer REGON: 160174954
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-01-22
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/11171/20/829]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLKO DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2008-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica ALEJA PRZYJAŹNI nr domu 59 kod pocztowy 45-573 poczta OPOLE kraj POLSKA 2008-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.2008 R., NOTARIUSZ PIOTR STASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 358/20082008-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaP.H.U. „TOMMI” CZESŁAW WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA2008-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5309258392008-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000020203 2008-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 138.000, -ZŁOTYCH2008-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego138000,00 ZŁ2008-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ SAMODZIELNIE TEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ, W TYM SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA ZA SPÓŁKĘ: PREZES TEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ /2/ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB /1/ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2008-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-02-22 do dziś
243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2008-02-22 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-02-22 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2008-02-22 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-02-22 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-02-22 do dziś
764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-02-22 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-22 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-02-22 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-02-22 do dziś
1168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2008-02-22 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-02-22 do dziś
1370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-02-22 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-02-22 do dziś
1571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-02-22 do dziś
1671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-02-22 do dziś
1771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-02-22 do dziś
1873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-02-22 do dziś
1973 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-02-22 do dziś
2073 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-02-22 do dziś
2173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-02-22 do dziś
2273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-02-22 do dziś
2343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-02-22 do dziś
2473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-02-22 do dziś
2574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-22 do dziś
2643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-02-22 do dziś
2743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-02-22 do dziś
2843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-02-22 do dziś
2943 31 Z TYNKOWANIE2008-02-22 do dziś
3043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-02-22 do dziś
3143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 28.01.20142015-09-24 do dziś
2data złożenia 26.08.2015 okres OD 29.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
3data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-24 do dziś
4data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-24 do dziś
5data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-24 do dziś
6data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W OPOLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr SYGN. AKT GU 38/13 data 29.01.20142014-02-17 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W OPOLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA DS UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH SYGN. AKT GUP 2/14 data 25.11.20202021-01-22 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2014-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów