EXBAU ANDRZEJ MAZUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000299799
Numer REGON: 120647390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2018-11-28
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/20042/18/125]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-03-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120647390 NIP 94421797562008-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXBAU ANDRZEJ MAZUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA2008-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość SKAWINA ulica SŁONECZNA nr domu 3A kod pocztowy 32-050 poczta SKAWINA kraj POLSKA 2015-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 3 STYCZNIA 2008 R., W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA FARONA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 14/20082008-03-05 do dziś
2DNIA 10 CZERWCA 2008 R. NOTARIUSZ PIOTR FARON, REPERTORIUM A NUMER 2406/2008, KANCELARIA NOTARIALNA MGR PIOTR FARON, 30-105 KRAKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 40/1 ZMIANA § 8.2008-06-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 5305/2009 Z DNIA 23 LISTOPADA 2009 R., NOTARIUSZ PIOTR FARON KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KOŚCIUSZKI 40/1, ZMIENIONO § 10 UST. 2 I UST. 3 ORAZ AKT NOTARIALNY REP. A NR 3059/2010 Z DNIA 21 LIPCA 2010 R. NOTARIUSZ PIOTR FARON KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KOŚCIUSZKI 40/1; ZMIENIONO: § 7 UST. 2, § 8 PKT 2), § 10 UST. 1, § 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2010-09-15 do dziś
415.10.2010 R., REP. A NR 4758/2010, NOTARIUSZ PIOTR FARON, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KOŚCIUSZKI 40/1, ZMIANA § 7 UST. 2, § 8 PKT 2), § 10 UST. 1, § 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2010-11-05 do dziś
522.07.2016R. REP. A NR 4433/2016 ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ CIOCHOŃ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE- ZMIENIONO §10 UST.3 22.07.2016R. REP. A NR 4438/2016 ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ CIOCHOŃ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE- ZMIENIONO §2, §7, §8, §9 UST.1, §10 UST.1, §12 UST.12016-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2016-12-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZWAN2016-12-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2016-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-12-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2016-12-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2016-12-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁ2016-12-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-12-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.2008-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2016-12-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-30 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-01-30 do dziś
341 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI;INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2015-01-30 do dziś
442 2 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-01-30 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-01-30 do dziś
682 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA,GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-30 do dziś
771 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-01-30 do dziś
877 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2015-01-30 do dziś
977 32 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2015-01-30 do dziś
1049 39 Z TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2015-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-14 do dziś
2data złożenia 23.05.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-06-10 do dziś
3data złożenia 04.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
4data złożenia 26.02.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-04-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-06-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082011-06-10 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-08-25 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112013-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2013-11-29 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO; POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH; SYGN. AKT VIII GUP 42/14 data 20.02.20172018-11-28 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2015-01-13 do dziś
4. Informacja o uchyleniu układuorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr VIII GUU 1/14/S data 03.07.20142014-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan nr data2011-05-12 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2011-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów