A.M.J REM-HYDRO-INVEST ALEKSANDER REMER, MATEUSZ REMER, JEREMIASZ REMER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000299435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2008-04-30
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/22849/7/878]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.J REM-HYDRO-INVEST ALEKSANDER REMER, MATEUSZ REMER, JEREMIASZ REMER SPÓŁKA JAWNA2008-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość BYSTRE2008-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BYSTRE ulica KWIATOWA nr domu 22 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2008-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.11.2007 28.12.2007 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2008-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMER2008-04-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDER ROMAN2008-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMER2008-04-30 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMER2008-04-30 do dziś
2. ImionaJEREMIASZ2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2008-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMER2008-04-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDER ROMAN2008-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMER2008-04-30 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMER2008-04-30 do dziś
2. ImionaJEREMIASZ2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-30 do dziś
245 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-04-30 do dziś
345 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-04-30 do dziś
445 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-04-30 do dziś
551 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-30 do dziś
652 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2008-04-30 do dziś
745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2008-04-30 do dziś
845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2008-04-30 do dziś
945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2008-04-30 do dziś
1045 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-04-30 do dziś
1145 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2008-04-30 do dziś
1245 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2008-04-30 do dziś
1345 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2008-04-30 do dziś
1445 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów