INTEKPOLSKA SPÓŁKA JAWNA GABRIELA, WOJCIECH WACURA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000299344
Numer REGON: 491896177
Numer NIP: 7342597252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-05-13
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/7008/21/710]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEKPOLSKA SPÓŁKA JAWNA GABRIELA, WOJCIECH WACURA2008-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2008-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica ROKITNIAŃCZYKÓW nr domu 17A kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2008-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.12.1998 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 02.01.2008 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2008-03-12 do dziś
224.06.2013 R. - ZMIANA: § 6.2013-07-10 do dziś
302.10.2019 R.2019-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-02-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PODJĘTA DNIA 02.01.2008 R. P PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI INTEKPOLSKA SC. GABRIELA, WOJCIECH WACURA W SPÓŁKĘ INTEKPOLSKA SPÓŁKA JAWNA GABRIELA, WOJCIECH WACURA2008-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTEKPOLSKA S.C. GABRIELA, WOJCIECH WACURA2008-02-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-02-15 do dziś
3. Numer w rejestrze16332/01; 16333/012008-02-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA2008-02-15 do dziś
5. Numer REGON4918961772008-02-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACURA2008-02-15 do dziś
2. ImionaGABRIELA DOBROSŁAWA2008-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACURA2008-02-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2008-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE2008-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACURA2008-02-15 do dziś
2. ImionaGABRIELA DOBROSŁAWA2008-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACURA2008-02-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2008-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-02-15 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-02-15 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-07-10 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-07-10 do dziś
546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2019-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-11-26 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-11-26 do dziś
395 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2019-11-26 do dziś
495 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-11-26 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2019-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
2data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-29 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
32010 ROK2011-08-22 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów