HGO DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000299225
Numer REGON: 220568500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/305008/21/109]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220568500 NIP 55520609712008-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGO DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE2008-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOJNICE ulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA 2008-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.2008 R., NOTARIUSZ JANUSZ KOŁYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNICACH, REPERTORIUM A NR 275/20082008-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORTMANN2008-02-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ RAFAŁ2008-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14002 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.100 ZŁ2015-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORTMANN2016-12-02 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2016-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁ2016-12-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1050100,00 ZŁ2008-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2008-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaORTMANN2008-02-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ RAFAŁ2008-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoORTMANN2008-02-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA IRENA2008-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2008-02-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-02-14 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-02-14 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres 01.04.2008 -31.12.20082009-10-07 do dziś
2data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 31.12.20092010-08-25 do dziś
3data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
4data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
5data złożenia 04.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
6data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
7data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
8data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
9data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
10data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
12data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
13data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2008 -31.12.20082009-10-07 do dziś
201.01.2009 31.12.20092010-08-25 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2008 -31.12.20082009-10-07 do dziś
201.01.2009 31.12.20092010-08-25 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-14 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów