INTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000299203
Numer REGON: 020704211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-03-23
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5748/23/565]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020704211 NIP 69124074152009-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2008-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica ZŁOTORYJSKA nr domu 194 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2008-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 STYCZNIA 2008 R., NOTARIUSZ TADEUSZ GRODZICKI, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WOŁOWIE PRZY RYNKU NR 22, REP. A, NR 847/20082008-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMCZYK2008-02-13 do dziś
2. ImionaJACEK2008-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZAN2012-08-16 do dziś
2. ImionaZUZANNA MARIA2012-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOSICKA2012-08-16 do dziś
2. ImionaBEATA URSZULA2012-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-08-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2008-02-13 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-02-13 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2008-02-13 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2008-02-13 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-02-13 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-02-13 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-02-13 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-02-13 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-02-13 do dziś
1071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-02-13 do dziś
1172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-02-13 do dziś
1226 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2008-02-13 do dziś
1374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-02-13 do dziś
1474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-13 do dziś
1526 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2008-02-13 do dziś
1627 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2008-02-13 do dziś
1727 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2008-02-13 do dziś
1827 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2008-02-13 do dziś
1928 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-13 do dziś
2028 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-13 do dziś
2133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 23.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
2data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
3data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
4data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
5data złożenia 14.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
6data złożenia 30.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
7data złożenia 07.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
8data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów