A. KOSZUTSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000299055
Numer REGON: 280273703
Numer NIP: 7393669493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2017-02-14
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/19477/16/123]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. KOSZUTSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2008-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2008-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN kraj POLSKA 2017-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.02.2008 R. NOTARIUSZ ADAM BIERANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. „A” NR 1685/082008-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2008-02-12 do dziś
2. ImionaCEZARIUSZ WOJCIECH2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-02-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-02-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2008-02-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁ2008-02-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁ2008-02-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-02-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZUTSKI2008-02-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI)2008-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZUTSKI2008-02-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-02-12 do dziś
252 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-02-12 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2008-02-12 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-02-12 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-02-12 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-02-12 do dziś
779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-02-12 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-02-12 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2008-02-12 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-02-12 do dziś
1182 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-12 do dziś
1246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-02-12 do dziś
1392 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2008-02-12 do dziś
1495 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-02-12 do dziś
1533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2008-02-12 do dziś
1633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2008-02-12 do dziś
1733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-02-12 do dziś
1833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-02-12 do dziś
1933 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2008-02-12 do dziś
2033 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-02-12 do dziś
2141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-02-12 do dziś
2243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-02-12 do dziś
2347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-02-12 do dziś
2443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-02-12 do dziś
2543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-02-12 do dziś
2643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-02-12 do dziś
2743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-02-12 do dziś
2858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-02-12 do dziś
2959 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-02-12 do dziś
3059 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-02-12 do dziś
3162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-02-12 do dziś
3262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-02-12 do dziś
3362 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2008-02-12 do dziś
3449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-02-12 do dziś
3553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2008-02-12 do dziś
3650 TRANSPORT WODNY2008-02-12 do dziś
3752 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-02-12 do dziś
3852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-02-12 do dziś
3952 22 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY2008-02-12 do dziś
4052 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2008-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
3data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
5data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów