A-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000299002
Numer REGON: 320484102
Numer NIP: 8513045704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-08-22
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13151/22/335]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. OWOCOWA nr domu 15 nr lokalu 1 kod pocztowy 70-213 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 STYCZNIA 2008 R., NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 369/20082008-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2008-02-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100 000,00 ZŁ2008-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2008-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2008-02-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU REPREZENTACJA SAMOISTNA CZŁONEK ZARZĄDU -REPREZENTACJA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU2008-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-02-12 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-12 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-12 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-12 do dziś
574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-02-12 do dziś
655 40 Z BARY2008-02-12 do dziś
765 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-02-12 do dziś
845 41 Z TYNKOWANIE2008-02-12 do dziś
945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-02-12 do dziś
1045 43 B SZTUKATORSTWO2008-02-12 do dziś
1145 44 A MALOWANIE2008-02-12 do dziś
1245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.09.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-05 do dziś
2data złożenia 16.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-21 do dziś
3data złożenia 14.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-08 do dziś
4data złożenia 30.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-15 do dziś
5data złożenia 30.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-05 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-21 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-05 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-21 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-11-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE WYDZIALE X GOSPODARCZYM Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2020 R. (SYGN. AKT X GNC 3221/19), NA MOCY KTÓREGO NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. USTANOWIONO KURATORA DLA A-1 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE W OSOBIE GRZEGORZA WOŹNIAKA.2020-11-27 do dziś
6. Data powołania kuratora28.09.20202020-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISZER2022-08-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-22 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN CENTRUM W SZCZECINIE III WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R., SYGN. AKT III NC 2333/19, O USTANOWIENIU KURATORA DLA A-1 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE DLA REPREZENTOWANIA PODMIOTU W SPRAWIE Z POWÓDZTWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZECIWKO A-1 SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - O ZAPŁATĘ (SYGN. AKT III NC 2333/19), NA PODSTAWIE ART. 69 K.P.C.2022-08-22 do dziś
6. Data powołania kuratora24.06.20222022-08-22 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów