SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METRO”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000298940
Numer REGON: 001081414
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396927/22/675]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001081414 NIP 52622393482008-02-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METRO”2008-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 1703 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY2008-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GDAŃSKA nr domu 14 nr lokalu 12 kod pocztowy 01-691 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.11.1998 R. -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z 18.06.1998 R.2008-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZAWSZE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2008-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARCINOWSKI2008-04-16 do dziś
2. ImionaJULIUSZ LEONARD2008-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-16 do dziś
21. NazwiskoPISZEWSKI2008-02-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2008-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-11 do dziś
31. NazwiskoMITEK2008-02-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2008-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymVICE -PREZES2008-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-30 do dziś
2data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-30 do dziś
3data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-30 do dziś
4data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
5data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
6data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-14 do dziś
7data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
8data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
9data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
10data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.06.2018 DO 07.06.20182018-06-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów