SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS” W CEREKWICY

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000298853
Numer REGON: 091132222
Numer NIP: 5621003457
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392939/22/583]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 091132222 NIP 56210034572008-02-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS” W CEREKWICY2016-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 846 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2008-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŻNIŃSKI gmina ŻNIN miejscowość CEREKWICA2008-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość CEREKWICA nr domu 65 nr lokalu 1 kod pocztowy 88-400 poczta ŻNIN kraj POLSKA 2008-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1NOWY STATUT UCHWALONO DNIA 29 LISTOPADA 20072008-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE, CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2008-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNAPIERAŁA2008-02-08 do dziś
2. ImionaMARIAN2008-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-08 do dziś
21. NazwiskoLEWANDOWSKI2008-02-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2008-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2008-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-08 do dziś
31. NazwiskoORLIKOWSKI2008-02-08 do dziś
2. ImionaHENRYK2008-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2008-02-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAWSKA2010-08-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2010-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2010-08-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2010-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURAŚ2008-02-08 do dziś
2. ImionaANNA2008-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-08 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-08 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-08 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-08 do dziś
570 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
3data złożenia 28.05.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
4data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
5data złożenia 11.04.2013 okres OD 01.01.2012 DO 28.11.2012 I OD 29.11.2012 DO 31.12.20122013-05-08 do dziś
6data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
7data złożenia 19.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
8data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
9data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
10data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
11data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
12data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
13data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
14data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
401.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-19 do dziś
301.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-08-23 do dziś
401.01.2010 -31.12.2010 R2011-07-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr SYGN. AKT XV GU 79/12 data 29.11.20122012-12-05 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, XV GUP 21/12 O UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO data 30.10.20142016-11-21 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2012-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów