EWE-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000298596
Numer REGON: 141284933
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2018-03-06
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9767/18/104]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141284933 NIP 52134788402018-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWE-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101 LUTY 2008 ROK, NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 80 KL. D M.D2 REP. A NR 475/2008.2008-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHER2008-02-07 do dziś
2. ImionaWOLFGANG2008-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH2008-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZCZAK2008-10-03 do dziś
2. ImionaMARTA AGATA2008-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH2008-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE.2008-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHER2008-02-07 do dziś
2. ImionaWOLFGANG2008-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2008-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLÖFFLER2008-02-07 do dziś
2. ImionaTHOMAS2008-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2008-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2008-02-07 do dziś
223 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2008-02-07 do dziś
318 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2008-02-07 do dziś
418 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-02-07 do dziś
558 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2008-02-07 do dziś
623 1 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA2008-02-07 do dziś
723 2 PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2008-02-07 do dziś
823 3 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-02-07 do dziś
923 4 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI2008-02-07 do dziś
1058 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów