BP CENTRUM SERWIS BREWCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 21:37:13
Numer KRS: 0000298375
Numer REGON: 060329756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-04-13
Sygnatura akt[RDF/376482/22/379]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060329756 NIP 94625442362016-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP CENTRUM SERWIS BREWCZAK SPÓŁKA JAWNA2008-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2008-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica DŁUGA nr domu 15 kod pocztowy 20-346 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2008-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 24 STYCZNIA 2008 R.2008-02-05 do dziś
210 CZERWCA 2021 ROKU, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2021-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREWCZAK2008-02-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREWCZAK2021-06-17 do dziś
2. ImionaIRENA2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PIOTR BREWCZAK2021-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREWCZAK2008-02-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2021-06-17 do dziś
229 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-06-17 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2021-06-17 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-06-17 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-06-17 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2021-06-17 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-06-17 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2021-06-17 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów