FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGRO-PASZ” ANDRZEJ DUDZIKOWSKI REGINA DUDZIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000298348
Numer REGON: 130280071
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514237/23/108]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 130280071 NIP 56812270022008-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGRO-PASZ” ANDRZEJ DUDZIKOWSKI REGINA DUDZIKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2008-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PUŁTUSKI gmina GZY miejscowość PRZEWODOWO MAJORAT2008-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEWODOWO MAJORAT nr domu 10 kod pocztowy 06-126 poczta GZY kraj POLSKA 2008-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-20.11.1996 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; -6.12.2007 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ; -21.01.2008 R. -UCHWAŁA NR 3, ZMIANA PAR. 1 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2008-02-08 do dziś
222.06.2012 R. -ZMIANA PARAGRAFU 2 UMOWY SPÓŁKI2012-07-06 do dziś
303.11.2014 R. ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-02-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGRO-PASZ” SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ DUDZIKOWSKI, REGINA DUDZIKOWSKA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH; -WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ ANDRZEJ DUDZIKOWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY GZY POD NUMEREM 269; WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ REGINA DUDZIKOWSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY GZY POD NUMEREM 270;2008-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIKOWSKI2008-02-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIKOWSKA2008-02-08 do dziś
2. ImionaREGINA2008-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY.2008-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIKOWSKI2008-02-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIKOWSKA2008-02-08 do dziś
2. ImionaREGINA2008-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-07-06 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-06 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-07-06 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-07-06 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-06 do dziś
647 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-07-06 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-07-06 do dziś
846 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-07-06 do dziś
946 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2017-07-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
2data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
3data złożenia 22.07.2010 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
4data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
5data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
6data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
7data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
8data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
9data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów