BP SERVICE CENTER ŁAZARZ - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000298302
Numer REGON: 093202642
Numer NIP: 5591891044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-04-07
Sygnatura akt[RDF/375368/22/20]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP SERVICE CENTER ŁAZARZ -SPÓŁKA JAWNA2008-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina ŚWIECIE miejscowość ŚWIECIE2008-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIECIE ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 76 kod pocztowy 86-100 poczta ŚWIECIE kraj POLSKA 2008-02-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBPSWIECIE@ONET.EU2019-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 13.08.2004 R., ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 19.09.2006 R., UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 17.01.2008 R., ZMIENIAJĄCA UMOWĘ SPÓŁKI.2008-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-02-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ: -BEATY ŁAZARZ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ BP SERVICE CENTER, WPISANEJ POD NUMEREM 005594 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ŚWIECIE, ZBIGNIEWA ŁAZARZ PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ BP SERVICE CENTER, WPISANEGO POD NUMEREM 005593 W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA ŚWIECIE.2008-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZARZ2008-02-05 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2008-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZARZ2008-02-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIAN2008-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2008-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZARZ2008-02-05 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2008-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZARZ2008-02-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIAN2008-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-02-05 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-02-05 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-02-05 do dziś
492 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2008-02-05 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ AKCESORIÓW DO NICH2008-02-05 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW, WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-02-05 do dziś
747 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-02-05 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-02-05 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-02-05 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-05 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
2data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
3data złożenia 26.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-10 do dziś
4data złożenia 15.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-19 do dziś
5data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
6data złożenia 24.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
7data złożenia 17.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
8data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
9data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
10data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
11data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
12data złożenia 20.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
13data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
14data złożenia 07.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-10 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-19 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów