„A-M-P STUDIO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000298071
Numer REGON: 141267277
Numer NIP: 1231137461
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-05-15
Sygnatura akt[RDF/487594/23/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-M-P STUDIO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2008-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica REJTANA nr domu 19A kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2008-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19.12.2007 R., NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 28804/2007 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.01.2008 R., NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1618/2008-ZMIANA PAR. 7 I PAR. 132008-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘTKA2008-01-31 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500 ZŁOTYCH2008-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADALIŃSKA PIĘTKA2008-01-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2008-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘTKA2008-01-31 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-01-31 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-01-31 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-01-31 do dziś
418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-01-31 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-01-31 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-01-31 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-01-31 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-01-31 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-01-31 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.01.2013 okres 01.02.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-01-28 do dziś
2data złożenia 16.01.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-01-28 do dziś
3data złożenia 16.01.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-28 do dziś
4data złożenia 16.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-28 do dziś
5data złożenia 02.09.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-30 do dziś
6data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-18 do dziś
7data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-05 do dziś
8data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
9data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
10data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-16 do dziś
11data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
12data złożenia 20.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
13data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
14data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
15data złożenia 15.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-01-28 do dziś
201.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-01-28 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-28 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-28 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-09-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2008 R. - 31.12.2008 R.2013-01-28 do dziś
201.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-01-28 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-01-28 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-28 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-09-30 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów