DOLCAN DOMOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000297830
Numer REGON: 141228018
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283478/21/347]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLCAN DOMOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. AUGUSTÓWKA nr domu 22C kod pocztowy 02-981 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.2007 R., REP. A NR 12189/2007, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHŁODNA 15.2008-01-24 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.11.2008 R., REPERTORIUM A NR 13317/2008, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PAWŁA ORŁOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ M. BIWEJNIS & P. ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. UL. CHŁODNA 15,00-891 WARSZAWA, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: § 1, § 2 ORAZ § 6.2008-12-12 do dziś
326.03.2009 R., REPERTORIUM A NR 3456/2009, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PAWEŁ ORŁOWSKI, ZMIENIONO PAR. 3.2009-08-21 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.01.2015 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA M.BIWEJNIS &P.ORŁOWSKI S.C., UL. CHŁODNA 15, 00-891 WARSZAWA, REP. A NR 498/2015 - ZMIANA § 6 UST. 1.2015-02-06 do dziś
5PROTOKÓŁ Z DNIA 16.03.2015R., SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO AGNIESZKĘ REWERSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE EWY KULBAT UL.DŁUGA 42 LOK.2, 00-238 WARSZAWA, ZA REP. A NR 645/2015 - ZMIANIE ULEGŁ PAR.7, PAR.9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. PROTOKÓŁ Z DNIA 31.03.2015R., SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO AGNIESZKĘ REWERSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE EWY KULBAT UL.DŁUGA 42 LOK.2, 00-238 WARSZAWA, ZA REP. A NR 767/2015 - ZMIANIE ULEGŁ PAR.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-05-25 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.09.2016R., REPERTORIUM A NR 7177/2016, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 32016-10-25 do dziś
717.05.2018R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 5337/2018, NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVARES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3668690362019-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000670385 2019-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ2019-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1050000,00 ZŁ2015-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000000,00 ZŁ2015-05-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-03-15 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-06 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-02-06 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-02-06 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-05-25 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-25 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-05-25 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-05-25 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-05-25 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-10-29 do dziś
2data złożenia 15.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-20 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
9data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
10data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
11data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
12data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082010-10-29 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-20 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082010-10-29 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-20 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów