FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DZIEDZINA” T.T.D.DZIEDZINA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000297790
Numer REGON: 120106406
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-05-15
Sygnatura akt[RDF/487599/23/380]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DZIEDZINA” T.T.D.DZIEDZINA SPÓŁKA JAWNA2008-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina RABKA-ZDRÓJ miejscowość RABKA-ZDRÓJ2008-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość RABKA-ZDRÓJ ulica PONIATOWSKIEGO nr domu 254 nr lokalu D kod pocztowy 34-700 poczta RABKA-ZDRÓJ kraj POLSKA 2008-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 GRUDZIEŃ 2007 R., 11.01.2007 R. ZMIANA § 1.2008-01-31 do dziś
215.10.2009 R. -ZMIANA § 22009-11-19 do dziś
328.06.2011 R. -W PAR. 2 DODAJE SIĘ PKT 8, PKT 9.2011-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 20.12.2007 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KSH. TERESA DZIEDZINA WYKONUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ „HURT DETAL ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH T.T.DZIEDZINA S.C.” WPISANĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA RABKA-ZDRÓJ POD NUMEREM 1539, TADEUSZ DZIEDZINA WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ J.W., WPISANĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA RABKA-ZDRÓJ POD NUMEREM 3848.2008-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZINA2008-01-31 do dziś
2. ImionaTERESA2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZINA2008-01-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2008-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZINA2008-01-31 do dziś
2. ImionaTERESA2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZINA2008-01-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-11-19 do dziś
247 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-19 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-19 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-11-19 do dziś
546 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-11-19 do dziś
647 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-19 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-08-19 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-08-19 do dziś
947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
2data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
3data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
4data złożenia 18.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
5data złożenia 02.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-05-23 do dziś
6data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
7data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
8data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-30 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
401.01.2011 -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
501.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-05-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów