BOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000297725
Numer REGON: 120576365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312110/21/970]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120576365 NIP 67513762002009-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat SĘPOLEŃSKI gmina KAMIEŃ KRAJEŃSKI miejscowość KAMIEŃ KRAJEŃSKI2018-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIEŃ KRAJEŃSKI ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 3 nr lokalu 3 kod pocztowy 89-430 poczta KAMIEŃ KRAJEŃSKI kraj POLSKA 2018-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2007 R. -NOT. WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19, REP. A NR 33533/2007;2008-01-24 do dziś
230.11.2009 R. NR REPERTORIUM A I NR 18204/2009 KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ JAN DAMULEWICZ, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, 30-150 KRAKÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 19 ZMIANA: § 52009-12-11 do dziś
306.09.2018RR., REPERTORIUM A NUMER 3483/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ GOŁDA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. RYNEK 21/U1, 32-050 SKAWINA ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2018-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2018-11-27 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2018-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2012-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2008-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2018-11-27 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2008-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-12-11 do dziś
280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2009-12-11 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-12-11 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-12-11 do dziś
581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-12-11 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-12-11 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-12-11 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-12-11 do dziś
982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-12-11 do dziś
1080 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2018-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-07 do dziś
2data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
3data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
5data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
6data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-01 do dziś
9data złożenia 30.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
10data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11data złożenia 20.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
12data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-09-07 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-01 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-09-07 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-08-31 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-01 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-30 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów