BOOKARNIA J.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000297704
Numer REGON: 220537132
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395179/22/44]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKARNIA J.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JULIUSZA KOSSAKA nr domu 7 nr lokalu 3 kod pocztowy 80-249 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 10.01.2008 R. PRZEZ NOTARIUSZ GRAŻYNĘ WOJTOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ ZBIGNIEW KUNDO I GRAŻYNA WOJTOWICZ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 187/2008.2008-01-23 do dziś
2REP. A NR 539/2015 Z DNIA 02.02.2015R. W KANCELARII NOTARIALNEJ ZBIGNIEW KUNDO - GRAŻYNA WOJTOWICZ S.C. W GDAŃSKU UL. GRUNWALDZKA 102, ZMIANA PAR.: 3,7 I 8 UMOWY SPÓŁKI2015-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABSKA2008-01-23 do dziś
2. ImionaJUSTYNA LUDWIKA2008-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2015-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.2008-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALAMON2010-09-06 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2010-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABSKA2008-01-23 do dziś
2. ImionaJUSTYNA LUDWIKA2008-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2008-01-23 do dziś
290 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2008-01-23 do dziś
390 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2008-01-23 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2008-01-23 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-01-23 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-01-23 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-01-23 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2008-01-23 do dziś
947 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2009 okres 01.02.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
2data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
3data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
4data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
6data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
9data złożenia 18.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-18 do dziś
10data złożenia 18.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
11data złożenia 19.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
12data złożenia 27.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-27 do dziś
13data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
14data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-27 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-24 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów