FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ART-POL A.I. BAJER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000297539
Numer REGON: 351440804
Numer NIP: 6811661075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-03-27
Sygnatura akt[RDF/475073/23/6]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 351440804 NIP 68116610752008-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ART-POL A.I. BAJER SPÓŁKA JAWNA2008-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina SIEPRAW miejscowość SIEPRAW2008-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEPRAW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 14 kod pocztowy 32-447 poczta SIEPRAW kraj POLSKA 2017-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.04.1998 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 1.12.2007 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 3.12.2007 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 27.12.2007 R.2008-02-13 do dziś
226.10.2017 R. - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2017-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-02-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ F.H.U. „ART-POL” S.C. ARTUR BAJER, IWONA BAJER. NUMERY WPISÓW DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ARTUR BAJER NR EWID.6862/01, IWONA BAJER NR EWID.67386 W SPÓŁKĘ JAWNĄ. DATA PODPISANIA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 03.12.2007 R.2008-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJER2008-02-13 do dziś
2. ImionaARTUR KAZIMIERZ2008-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJER2008-02-13 do dziś
2. ImionaIWONA EWA2008-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2008-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJER2008-02-13 do dziś
2. ImionaARTUR KAZIMIERZ2008-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJER2008-02-13 do dziś
2. ImionaIWONA EWA2008-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2008-02-13 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2017-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-11-23 do dziś
246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2017-11-23 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLNYCH; ROBOTY ZIEMNE2017-11-23 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-11-23 do dziś
556 10 A RESTAURACJE2017-11-23 do dziś
649 41 Z TRANSPOSRT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2017-11-23 do dziś
749 41 Z TRANSPOSRT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIERSALNYMI2017-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.12.2014 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20192021-04-24 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-27 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów