„DOCHÓD BIURO RACHUNKOWE ANETA KRUPSKA, BARBARA POCIECHA SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000297527
Numer REGON: 020685028
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/12025/21/801]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOCHÓD BIURO RACHUNKOWE ANETA KRUPSKA, BARBARA POCIECHA SPÓŁKA JAWNA”2009-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2008-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KWISKA nr domu 5/7 nr lokalu P. 48 kod pocztowy 54-210 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2008-01-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBI_POCIECHA@WP.PL2021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123 LISTOPADA 2007 R. 27.11.2007 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2008-01-31 do dziś
202.01.2008 R., DODANO § 18 UMOWY SPÓŁKI. 02.01.2009 R., ZMIENIONO: § 2, § 3.2009-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCIECHA2008-01-31 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-01-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-01-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKA2009-02-12 do dziś
2. ImionaANETA SYLWIA2009-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-02-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2008-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPSKA2009-02-12 do dziś
2. ImionaANETA SYLWIA2009-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCIECHA2008-01-31 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-02-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów