DOL-MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000297424
Numer REGON: 141227987
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-03-24
Sygnatura akt[RDF/193353/20/435]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOL-MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁODYGOWA nr domu 26 kod pocztowy 03-687 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 10.12.2007 ROKU, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA M.BIWEJNIS & P.ORŁOWSKI S.C., UL. CHŁODNA 15,00-891 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 12185/20072008-01-21 do dziś
221.07.2011 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 7777/2011, ZMIANA: § 6 UST. 1; § 18 UST. 2; W § 18 DODANO USTĘP 5.2011-08-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 MARCA 2013 R., NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SENATORSKA 12, REP. A NR 9520/2013 ZMIANA § 18 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2013-04-17 do dziś
412.09.2016 R., REP. A NR 7200/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 3;2016-10-04 do dziś
501.06.2017 R. REP. A NR 4769/2017, KAROLINA KUŹNIAR, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ Z NOTARIUSZEM MARCINEM SOLANOWSKIM W WARSZAWIE PRZY UL. KASPROWICZA 68 LOK 85. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU ORAZ UCHWALENIE W CAŁOŚCI NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2017-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVARES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI2017-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000000,00 ZŁ2017-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2011-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2013-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-06-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-22 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-24 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-02-24 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-24 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-02-24 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-24 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-02-24 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-06-22 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-06-22 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.09.2009 okres 21.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
2data złożenia 15.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-28 do dziś
3data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
5data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
9data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
10data złożenia 02.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-02 do dziś
11data złożenia 02.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
12data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-10-28 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-10-28 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów