TALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000297282
Numer REGON: 120630449
Numer NIP: 6762374179
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/547564/23/85]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2008-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PĘDZICHÓW nr domu 15 nr lokalu 20D kod pocztowy 31-152 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 GRUDNIA 2007 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ W WIELKIEJ WSI K.KRAKOWA, NOTARIUSZ JERZY KOBIAŃSKI REP. A NR 9873/072008-01-18 do dziś
219 STYCZNIA 2023 ROKU - REP. A NR 601/2023, NOTARIUSZ WIKTOR KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH K. KRAKOWA; ZMIENIONO: PARAGRAF 7 UST. 1, PARAGRAF 13 UST. 1, PARAGRAF 18 PKT. 13, PARAGRAF 19, PARAGRAF 23 UST. 2; UCHYLONO PARAGRAF 13 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2023-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOCZYŃSKI2008-01-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2008-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000, - ZŁOTYCH2008-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOCZYŃSKI2008-01-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2008-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000, - ZŁOTYCH2008-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. POSTANOWIENIE POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PROKURY ŁĄCZNEJ LUB SAMOISTNEJ.2008-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOCZYŃSKI2008-01-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2008-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-01-25 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2023-01-25 do dziś
355 ZAKWATEROWANIE2023-01-25 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2023-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
3data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
4data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
5data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
6data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
8data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
9data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
18data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-08-20 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów