„BUDINVEST DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000297207
Numer REGON: 141263530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-05-30
Sygnatura akt[RDF/203682/20/299]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDINVEST DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DERENIOWA nr domu 2 nr lokalu 303 kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11. UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 12 GRUDNIA 2007 R. PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE IGOREM SOROKĄ, W JEGO KANCELARII PRZY ULICY NOWOGRODZKIEJ 51, REP. A NR 13825/2007 2. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11 STYCZNIA 2008 R. SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE PIOTREM SOROKĄ, W JEGO KANCELARII PRZY ULICY NOWOGRODZKIEJ 51, REP. A NR 295/2008 ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI NADAJĄC MU NOWĄ TREŚĆ, USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2008-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALESKI EJGIERD2008-01-25 do dziś
2. ImionaJAN ZBIGNIEW2008-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2019-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALESKI EJGIERD2008-01-25 do dziś
2. ImionaJAN ZBIGNIEW2008-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMICHAEL2008-01-25 do dziś
2. ImionaEWA2008-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-01-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2008-01-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-01-25 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-01-25 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-01-25 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-01-25 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-01-25 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-01-25 do dziś
743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-01-25 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-01-25 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-01-25 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.09.2009 okres 2008 ROK2009-10-20 do dziś
2data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
3data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
4data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
5data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
6data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
8data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
9data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
10data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
11data złożenia 30.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
12data złożenia 30.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12008 ROK2009-10-20 do dziś
2ZA 2009 ROK2010-06-25 do dziś
3ZA 2010 ROK2011-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-10-20 do dziś
2ZA 2009 ROK2010-06-25 do dziś
3ZA 2010 ROK2011-07-07 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 ROK2009-10-20 do dziś
2ZA 2009 ROK2010-06-25 do dziś
3ZA 2010 ROK2011-07-07 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2015-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów