„APZ INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000297152
Numer REGON: 240838160
Numer NIP: 6312549621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-02-01
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/16739/17/734]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 240838160 NIP 63125496212009-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APZ INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KRZYŻOWA nr domu 2 nr lokalu 8 kod pocztowy 91-457 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.01.2008 R., NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 149/20082008-01-18 do dziś
219.11.2009 R. -REP. A NR 8110/2009, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2009-12-07 do dziś
326.06.2017 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.A NR 7060/2017 - ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI NADAJĄC JEJ NOWE BRZMIENIE2018-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOWARZYSTWO INWESTYCYJNE QUANTUM SPÓŁKA AKCYJNA2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1010236902018-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000375732 2018-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ2018-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2008-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST PREZESEM ZARZĄDU UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY POWOŁANY ZOSTAŁ ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2018-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELECKA2018-02-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-02-01 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-02-01 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-02-01 do dziś
482 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2018-02-01 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-02-01 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-02-01 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-02-01 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-02-01 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2018-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
3data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-16 do dziś
4data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-09-16 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-16 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-16 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów