INSTYTUT WIEDZY PRAKTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000297100
Numer REGON: 141239418
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2008-01-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/34880/7/702]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WIEDZY PRAKTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 56 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112-12-2007, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 8666/20072008-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2008-01-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2008-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁOTYCH2008-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOLSKI2008-01-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GERARD2008-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁOTYCH2008-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZNIERUK2008-01-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁOTYCH2008-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE2008-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2008-01-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2008-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOLSKI2008-01-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GERARD2008-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-01-16 do dziś
273 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2008-01-16 do dziś
374 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-01-16 do dziś
474 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-01-16 do dziś
574 40 REKLAMA2008-01-16 do dziś
674 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2008-01-16 do dziś
774 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2008-01-16 do dziś
880 42 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-01-16 do dziś
993 05 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-01-16 do dziś
1022 12 WYDAWANIE GAZET2008-01-16 do dziś
1122 13 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2008-01-16 do dziś
1222 15 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2008-01-16 do dziś
1352 47 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2008-01-16 do dziś
1472 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2008-01-16 do dziś
1572 30 PRZETWARZANIE DANYCH2008-01-16 do dziś
1672 40 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2008-01-16 do dziś
1772 60 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2008-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów