SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAWOROWA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000296987
Numer REGON: 141285915
Numer NIP: 9512241734
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-07-25
Sygnatura akt[RDF/409674/22/491]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-01-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAWOROWA”2008-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JAWOROWA nr domu 41 kod pocztowy 02-798 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.11.2007 R.2008-01-25 do dziś
2DATA ZMIANY 14.06.2018. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.2018-10-15 do dziś
310.06.2019 R. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU W CAŁOŚCI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2019-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2008-01-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuNA PODSTAWIE ART. 108 USTAWY Z DN.16.09.19882 R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE (DZ.U.Z 1982 R.NR 30 POZ.210 Z PÓŹN.ZM.) ORAZ § 63 UST. 8 STATUTU, WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „IDEALNE MIESZKANIE” PODJĘŁO W DNIU 15.06.2007 R., UCHWAŁĘ O PODZIALE SPÓŁDZIELNI. PODZIAŁ NASTĄPIŁ W TEN SPOSÓB, ŻE Z PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „IDEALNE MIESZKANIE” WYDZIELONA ZOSTAŁA NOWO POWSTAJĄCA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAWOROWA”. W DNIU 6.11.2007 R. NA PODSTAWIE ART. 109 § 1 USTAWY Z DNIA 16.09.1982 R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE, ZEBRANIE CZŁONKÓW PRZECHODZĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAWOROWA” USTALIŁO STATUT I DOKONAŁO WYBORU ORGANÓW.2008-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaPRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „IDEALNE MIESZKANIE”2008-01-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-01-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000063561 2008-01-25 do dziś
5. Numer REGON0008786882008-01-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES.2008-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGÓRECZNY2013-09-04 do dziś
2. ImionaKAMILA2013-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPALIŃSKI2019-09-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALKIEWICZ2019-09-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ WACŁAW2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2019-09-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JULIUSZ2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-15 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-15 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-15 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2009 okres 2008 R.2009-08-25 do dziś
2data złożenia 12.07.2010 okres 2009 R.2010-11-18 do dziś
3data złożenia 21.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-26 do dziś
4data złożenia 05.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
5data złożenia 06.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
6data złożenia 03.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
7data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-08-25 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-03-26 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-08-25 do dziś
2SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W ROKU OBROTOWYM 20092010-11-18 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-03-26 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-25 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów