„ARTINSEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000296978
Numer REGON: 280267105
Numer NIP: 5782999545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-11-22
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/14504/21/405]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTINSEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu 523 kod pocztowy 80-320 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.12.2007 R. NOTARIUSZ PAWEŁ ZBUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP. A NR 15914/2007 26.02.2008 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ WROŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP. A NR 1487/08 -ZMIENIONO: § 6 UST. 2, § 7 UST. 2, § 7 UST. 3, § 8 UST. 3, § 11 UST. 2, 4, § 14 UST. 6, 7 UMOWY2008-03-03 do dziś
204.08.2021R. , NOTARIUSZ ROKSANA YUSUFALI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 1580/2021, ZMIENIONO § 3, § 7 UST. 2, § 14 UST.1, § 8 UST.1, WYKREŚLONO § 182021-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2008-03-03 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ ADAM2008-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2021-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2012-04-30 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ ADAM2012-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 ZAKWATEROWANIE2008-03-03 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-03-03 do dziś
371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-03-03 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-03-03 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-03-03 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-03-03 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-03-03 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-03-03 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-03-03 do dziś
1068 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2008 okres 2007 ROK2008-05-20 do dziś
2data złożenia 13.07.2009 okres ZA 2008 ROK2009-07-16 do dziś
3data złożenia 14.07.2010 okres 2009 R.2010-07-20 do dziś
4data złożenia 22.03.2013 okres 2010 R.2013-04-11 do dziś
5data złożenia 22.03.2013 okres 2011 R.2013-04-11 do dziś
6data złożenia 23.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-24 do dziś
7data złożenia 23.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
8data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
9data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
10data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
11data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-05 do dziś
12data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
13data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14data złożenia 15.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-05-20 do dziś
2ZA 2008 ROK2009-07-16 do dziś
32009 R.2010-07-20 do dziś
42010 R.2013-04-11 do dziś
52011 R.2013-04-11 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-05-20 do dziś
22009 R.2010-07-20 do dziś
32010 R.2013-04-11 do dziś
42011 R.2013-04-11 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-30 do dziś
9ZA 2008 R.2010-09-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów