FOOD ARTS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000296542
Numer REGON: 141230860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-01-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/187/17/498]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141230860 NIP 52134665702015-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFOOD ARTS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.2007 KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KUCEWICZ NOTARIUSZ AL. KRAKOWSKA 36B 05-090 RASZYN REPERTORIUM A NR 7603/20072008-01-09 do dziś
225.01.2012 R., REP. A NR 1155/2012, NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO ART. 1, 6, 7, 82012-02-10 do dziś
324.09.2015R, REP A NR 4992/2015, NOTARIUSZ ANETA LESZCZYŃSKA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 I § 82015-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANIV2017-01-23 do dziś
2. ImionaKATERYNA2017-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150 000 ZŁOTYCH2017-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2015-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport160000,00 ZŁ2012-02-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO2008-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANIV2017-01-23 do dziś
2. ImionaKATERYNA2017-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-02-10 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-02-10 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-02-10 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-02-10 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-02-10 do dziś
646 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2012-02-10 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-02-10 do dziś
846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-02-10 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-02-10 do dziś
1046 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-01-10 do dziś
2data złożenia 30.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
3data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-23 do dziś
4data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
5data złożenia 27.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
6data złożenia 02.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092011-01-10 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092011-01-10 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów