INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000296513
Numer REGON: 020648346
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-11-02
Sygnatura akt[RDF/456156/22/910]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0206483462008-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2008-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica ENERGETYCZNA nr domu 6A kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2008-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.12.2007 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 5, REPERTORIUM A 13933/20072008-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRACISZEWICZ2008-01-09 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2008-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ZA WYJĄTKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI O WARTOŚCI DO 500.000,00 (PIĘCIUSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH, DO KTÓRYCH SKŁADANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2008-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRACISZEWICZ2008-01-09 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2008-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-01-09 do dziś
251 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-01-09 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-01-09 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-01-09 do dziś
570 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-01-09 do dziś
670 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-01-09 do dziś
765 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-01-09 do dziś
865 21 Z LEASING FINANSOWY2008-01-09 do dziś
965 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-01-09 do dziś
1065 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2009 okres 09.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
3data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-05 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
5data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-06 do dziś
7data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
8data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
9data złożenia 13.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
10data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
12data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
13data złożenia 02.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-05 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-05 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów