BONAVENTURE RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000296238
Numer REGON: 141041544
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[RDF/358983/21/728]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141041544 NIP 52523999262008-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONAVENTURE RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC IRENEUSZA GUGULSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 02-661 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 20 LISTOPADA 2007 ROKU PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE MAŁGORZATĄ KĘDZIERSKĄ, REP. 9571/2007. KANCELARIA NOTARIALNA JERZY HORBAN, MAŁGORZATA KĘDZIERSKA S.C., UL. ZIMNA 2 M. 1, 00-138 WARSZAWA2008-01-09 do dziś
222.06.2015, REP. A NR 11732/2015, NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. TERESPOLSKA 4 LOK. 83, 03-813 WARSZAWA. ZMIANA: §6 UST. 1.2015-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOUTH PACIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1417329232009-12-30 do dziś
4. Numer KRS0000325570 2009-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2009-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-28 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-07-28 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-07-28 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-28 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-07-28 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-07-28 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-07-28 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-28 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.09.2008 okres 22.11.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
2data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
3data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
4data złożenia 23.02.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-23 do dziś
5data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
6data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
7data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
8data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
9data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
11data złożenia 28.09.2018 okres OD 28.07.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
12data złożenia 17.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-17 do dziś
13data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-06 do dziś
14data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.11.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-03-23 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
11OD 28.07.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-29 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.11.2007 -31.12.20072008-09-18 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-03-23 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
11OD 28.07.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji28.07.2017R., UCHWAŁA NR. 1/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.07.2017 ROKU, AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.07.2017 ROKU REP. A NR 970/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ KUCZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE2017-09-29 do dziś
MARTIN GIRALDO2019-01-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA SAMODZIELNA2017-09-29 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiGERMAN JOSE2019-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności28.07.2017R., UCHWAŁA NR. 1/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.07.2017 ROKU, AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.07.2017 ROKU REP. A NR 970/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ KUCZYŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE2017-09-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów