GMZP INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000296136
Numer REGON: 220574400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[RDF/294244/21/294]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGMZP INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2011-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica REDŁOWSKA nr domu 52 nr lokalu 3 kod pocztowy 81-450 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2011-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.12.2007 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM WRONĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOPOCIE, REPERTORIUM A NR 7864/2007.2008-01-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.09.2011 R. REPERTORIUM A NUMER 29994/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA FILIPA SZULCA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, ZMIANA PAR. 2, 3, 6, 7 UST. 1, PAR. 13 PKT 5, PAR. 14, 15, 16 UMOWY SPÓŁKI.2011-10-07 do dziś
317.03.2014 ROK, REP. A NR 1599/2014, NOTARIUSZ BARTOSZ PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE; ZMIENIONO PAR. 16 UST. 3, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2014-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYDLARSKI2011-10-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ2011-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYSK2011-10-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ2011-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2011-10-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ2011-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREINKE2016-09-12 do dziś
2. ImionaIZABELA KRYSTYNA2016-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁOTYCH2016-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego52000,00 ZŁ2011-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.2011-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYSK2014-03-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ DANIEL2014-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYDLARSKI2011-10-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2011-10-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2011-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-10-07 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-10-07 do dziś
368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2011-10-07 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2011-10-07 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-10-07 do dziś
673 1 REKLAMA2011-10-07 do dziś
777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-10-07 do dziś
885 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-10-07 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
2data złożenia 30.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
3data złożenia 15.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-20 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-26 do dziś
5data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
6data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
7data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
8data złożenia 09.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
9data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
10data złożenia 19.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
11data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-27 do dziś
12data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-20 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-27 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-20 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów